Libre WordPress Theme
Satellite WordPress Theme
Syntax
Caroline Themes - Responsive portfolio design
Patchwork Free WordPress Theme - Sunny Style
Vintage Camera WordPress Theme - K1000 Style